Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W wykonaniu obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Pureworks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 523423, REGON: 147428123, NIP: 7010440000, adres: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków.
2. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej Umowy, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy. Dane przechowywane są dla celów statystycznych i archiwalnych przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
– w celu zawarcia Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 5 RODO,
– w celu wykonania zawartej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
– obsługującym płatności elektroniczne,
– firmom kurierskim,
– firmom transportowym,
– firmom księgowym,
– firmom prawniczym,
– firmom informatycznym,
– likwidatorom szkód,
– agencjom marketingowym.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
6. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub ustalenia ich dezaktualizacji.
7. Przysługuje Państwu:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– prawo do usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i wykonanie Umowy.